درحال انجام...
0 %
اسامی تقدیری های نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع

اسامی تقدیری های نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع


اسامی تقدیری های نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع اعلام‌گردید.

اسامی به ترتیب حروف الفبا می باشد.

۱. محمد حسین نژاد اصل
۲. مجتبی رحم دار
۳. مهدی فیروزی
۴. امیر قادری
۵. نجف مسعودی