درحال انجام...
0 %
استعدادیابی

استعدادیابی


اسامی برگزیدگان بخش استعدادیابی که به مدت یک سال تحت آموزش استاد رستگار قرار خواهند گرفت

اسامی برگزیدگان بخش استعدادیابی که به مدت یک سال تحت آموزش استاد معینخواه قرار خواهند گرفت:
۱. سیدمهدی موسوی
۲‌. علی رحیمی نژادان
۳. محمد مقتدری
۴. فاطمه قاسمی
۵‌. متین اعتباریان