درحال انجام...
0 %
استعدادیابی

استعدادیابی


اسامی برگزیدگان بخش استعدادیابی که به مدت یک سال تحت آموزش استاد معینخواه قرار خواهند گرفت

اسامی برگزیدگان بخش استعدادیابی که به مدت یک سال تحت آموزش استاد معینخواه قرار خواهند گرفت:
۱. مطهره عموشاهی
۲. علی مردانی
۳. مهران گونجی
۴. ریحانه خلیلیان فرد
۵. فرزانه غلامی
۶. ملیکا کوشکی