درحال انجام...
0 %
استعدادیابی

استعدادیابی


برگزیدگان بخش استعدادیابی که به مدت یک سال تحت آموزش برگزیده بخش استادی رویداد ملی خوشنویسی ع، آقای رحیمی عهد قرار خواهند گرفت

برگزیدگان بخش استعدادیابی که به مدت یک سال تحت آموزش برگزیده بخش استادی رویداد ملی خوشنویسی ع، آقای رحیمی عهد قرار خواهند گرفت:

۱. یوسف نیرومندی (مرودشت)
۲. سحر کلانتر نیستانکی (قم)
۳. محسن صحرایی بیرانوند (خرم آباد)
۴. سیدعلی غازی (اردکان)
۵. مجتبی بهمن زادگان (روستای خاردان_ چهارمحال بختیاری)
۶. حمیده ربیعی (نیریز)