درحال انجام...
0 %

تیم اجرایی نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع
مرداد ۹۸


لیست افرادی که در راستای پیشبرد این رویداد زحمات فراوان کشیده اند.

 • دبیر هنری

  • محمد بادپر

 • مدیر اجرایی

  • سحر مصلی نژاد

 • مدیر هماهنگی

  • ویدا اسدنیا

 • گرافیست

  • مانلی شهاب پور

   گرافیست

  • فاطمه مهرانفر

  • فروغ تنگاب

  • سارا اطهری

  • مریم شرافت

 • مدیر سایت رویداد

  • سحر مصلی نژاد

  • آرمینا علی مددی

 • دبیر علمی

  • دکتر احمد رحمانیان

 • روابط عمومی

  • محمد بیگایی

  • مهناز معزی

 • ادمین پیج اینستاگرام رویداد

  • ویدا اسدنیا

 • دبیر

  • محمد برخان

 • دبیر اجرایی

  • حسن خوش نیت جهرمی